Waardeoverdracht

Een werknemer heeft vanaf 2015 bij een verandering van dienstbetrekking altijd recht om pensioenaanspraken van voorgaande werkgevers over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Hiervoor gelden geen termijnen meer waarbinnen dit verzoek moet zijn ingediend. Dus ook als de werknemer een verzoek hiertoe pas drie jaar na indiensttreding indient, dan moeten beide uitvoerders hieraan meewerken.

Wel of niet waarde overdragen

Er zijn een aantal redenen waarom je wel of juist niet je pensioen over zou moeten dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Het “alles onder één dak” hebben speelt daarbij steeds minder vaak een rol aangezien op www.mijnpensioenoverzicht.nl gemakkelijk inzicht is te verkrijgen in welke pensioenen waar zijn verzekerd. 

Waardeoverdracht is nu meer dan ooit een afweging van waar je verwacht het meeste pensioen te kunnen genereren. Elementen zoals opgebouwde garanties en indexatie-ambitie spelen daarbij een belangrijk rol.

Het opvragen van een offerte tot waardeoverdracht verplicht je tot niets. Het is raadzaam om altijd een waardeoverdracht offerte op te vragen. Aan de hand van de offerte kun je voor elk opgebouwd pensioen aangeven of je wel of niet wilt overgaan tot daadwerkelijke waardeoverdracht.

Op dit moment verkeren de meeste pensioenfondsen in onderdekking (dekkingsgraad < 100%). Die betreffende fondsen leggen dan het proces van waardeoverdracht voorlopig terzijde. Op het moment dat het fonds niet meer in onderdekking verkeerd, zal het traject van waardeoverdracht weer verder worden opgepakt.

Indien u overweegt om o.b.v. een ontvangen offerte voor waardeoverdracht om de opgebouwde waarde(n) over te dragen naar de nieuwe uitvoerder, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om dit bespreken. Wij kunnen op basis van uw wensen en de uitgangspunten van beide regelingen bepalen of het verstandig is om tot waardeoverdracht over te gaan.