Emigratie en pensioen

Tegenwoordig emigreren steeds meer mensen die de pensioenleeftijd naderen of inmiddels gepensioneerd zijn naar het buitenland. Emigratie heeft invloed op de hoogte van je netto pensioenuitkering. Wat die invloed precies is, is afhankelijk van het land waar je naartoe emigreert.

Om te voorkomen dat je meer dan 1 keer belasting betaalt over je inkomen of  vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. In zo’n verdrag is geregeld welk land heffingsbevoegd is over bepaalde inkomsten. De inhoud van deze verdragen zijn niet voor elk land hetzelfde. Om voor u specifieke situatie de belastingdruk te bepalen is het is noodzakelijk om het betreffende belastingverdrag erbij te pakken.

Hoofdregel bij emigratie

De hoofdregel is dat wanneer er twee of meer landen belasting kunnen heffen over hetzelfde inkomensbestanddeel, dat het daadwerkelijke heffingsrecht aan de woonstaat wordt toegekend op basis van het woon- en vestigingslandbeginsel. Er zijn diverse uitzonderingen maar het voert te ver om deze hier te behandelen.

In de meeste landen wordt inkomstenbelasting geheven over de pensioenpremie. Zo niet in Nederland. In Nederland geldt de omkeerregel en worden daardoor alleen de pensioenuitkeringen belast. De premies zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat in Nederland de premies onbelast worden opgebouwd en dat deze vervolgens in het buitenland onbelast worden genoten, legt de Nederlandse belastingdienst bij emigratie een zogenaamde conserverende aanslag op over de pensioenaanspraak. Deze aanslag hoeft alleen betaald te worden indien er een verboden handeling (bijvoorbeeld afkoop van pensioen) met het opgebouwde pensioen wordt verricht. Na 10 jaar wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden.

Indien u overweegt om te emigreren en u wenst inzicht te verkrijgen in de wijze waarop uw pensioen wordt belast in het buitenland, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.